ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι ακόλουθοι Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν την χρήση των ιστοσελίδων του δικτυακού τόπου της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, και του υλικού που είναι προσβάσιμο στον ή από αυτόν το δικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις προσεκτικά πριν επισκεφθείτε οποιοδήποτε σημείο αυτού του δικτυακού τόπου. Εάν δε συμφωνείτε με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, παρακαλούμε μην επισκεφθείτε αυτό το δικτυακό τόπο.

Πνευματική Ιδιοκτησία
Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά όλων των σχεδίων, κειμένων, γραφικών, άρθρων, δελτίων τύπου και άλλων πληροφοριών, προστατεύονται από Ελληνικούς (Ν. 2121/1993) και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και είναι ιδιοκτησία της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, ή χρησιμοποιούνται με την άδεια του φορέα των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες αυτές δεν μπορούν, παρά μόνο με γραπτή άδεια, να αντιγραφούν, αναπαραχθούν, μεταδοθούν, παρουσιαστούν, παιχτούν, διανεμηθούν, ενοικιαστούν, παραχωρηθούν ως δικαιώματα, τροποποιηθούν, αποθηκευθούν για μελλοντική χρήση ή να χρησιμοποιηθούν τμηματικά ή στο σύνολό τους καθ' οιονδήποτε τρόπο, χωρίς να προηγηθεί η γραπτή συγκατάθεση της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, και σε έκταση που ορίζεται από την Ελληνική νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπο, φωτογραφίες και υπηρεσιακά σήματα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το δικτυακό τόπο είναι ιδιοκτησία της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς άδεια της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ και μόνο κατόπιν προσήκουσας αναφοράς στην εταιρία.

Εμπιστευτικές Πληροφορίες
Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν ενθαρρύνει την αποστολή ή τη δημοσίευση από εσάς στο δικτυακό τόπο της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ, οποιασδήποτε πληροφορίας θεωρείτε ότι είναι εμπιστευτικές ή αποκλειστικά ιδιωτικές. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι εάν εσείς στείλετε ή δημοσιεύσετε τέτοιες πληροφορίες ή υλικό, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ θα θεωρήσει ότι δεν είναι εμπιστευτικά. Με το να στείλετε ή να δημοσιεύσετε οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό, χορηγείτε στην ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ την ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη άδεια να χρησιμοποιήσει, αναπαράγει, παρουσιάσει, παίξει, τροποποιήσει, αναμεταδώσει και να διανείμει αυτό το υλικό ή τις πληροφορίες, και εσείς συγκατατίθεστε ότι η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ιδέα, θεωρία, τεχνογνωσία ή τεχνική εσείς στείλατε ή δημοσιεύσατε για οποιοδήποτε λόγο.

Περιορισμός Ευθύνης
Παρά το ότι η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ καταβάλει κάθε προσπάθεια να διασφαλίσει ότι μόνο ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες παρουσιάζονται σε αυτό το δικτυακό τόπο, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν δεσμεύεται σε ότι αφορά την ακρίβεια οποιασδήποτε πληροφορίας παρουσιάζεται εδώ. Ως εκ τούτου, όλο το υλικό και οι πληροφορίες παρατίθενται "ΩΣ ΕΧΟΥΝ," και η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ΣΙΩΠΗΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Η ΤΗΝ ΜΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΘΕΤΙΚΩΝ Η ΑΠΟΘΕΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠO ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Η ΑΠΟ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΔΩ, Η ΑΠΟ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Η ΕΣΟΔΑ.

Δηλώσεις Προβλέψεων
Αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει δηλώσεις για γεγονότα που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν μελλοντικά. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι επιδόσεις μπορεί να διαφέρουν.

Προστασία Δεδομένων
Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ αναγνωρίζει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου. Όταν επιλέξετε να μας στείλετε πληροφορίες για το άτομό σας, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ θα ενεργήσει με υπεύθυνο τρόπο. Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ μπορεί να αποθηκεύσει και να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα, όπως προβλέπεται ή επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων αποκαλύψεων που είναι απαραίτητες ή συνιστώνται για να (α) προστατεύσει τα δικαιώματα, την ασφάλεια ή την ιδιοκτησία της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ή τρίτων και (β) για να συμμορφωθεί με νόμους ή ρυθμιστικές διατάξεις. Εντούτοις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν θα ανταλλάξει, πωλήσει ή ενοικιάσει τις πληροφορίες για το πρόσωπό σας, αλλά μπορεί να συλλέξει και/ή να προμηθεύσει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με το δικτυακό της τόπο και τους χρήστες του σε τρίτους. Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν έχει πρόθεση να συλλέγει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο που αφορά άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών. Αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους των οποίων η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δεν ελέγχει ή φέρει ευθύνη για την πολιτική προστασίας δεδομένων που ακολουθούν. Βλέπε Παραπομπές. Αυτή η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων ισχύει μόνο για πληροφορίες που συλλέγονται ή τηρούνται από την ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ.

Παραπομπές
Για λόγους ευκολίας, αυτός ο δικτυακός τόπος περιέχει παραπομπές σε άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι δεν ελέγχονται, συνδέονται ή σχετίζονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ. Συνεπώς, η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ δε δεσμεύεται ή και δε φέρει ευθύνη καθ' οιονδήποτε τρόπο σχετικά με τους όρους χρήσης ή την πολιτική προστασίας δεδομένων αυτών των τόπων, ούτε η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ ελέγχει ή εγγυάται την ακρίβεια, ακεραιότητα, ή την ποιότητα των πληροφοριών, δεδομένων, κειμένων, λογισμικού, μουσικής, ήχων, φωτογραφιών, γραφικών, εικονοσκοπήσεων, μηνυμάτων, ή άλλου υλικού που παρέχεται σε αυτούς. Συμμετοχή ή αποκλεισμός αυτών των παραπομπων σε δικτυακούς τόπους, δεν σημαίνει αποδοχή οποιαδήποτε μορφής εκμέρους της ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ του σχετικού δικτυακού τόπου, του παροχέα του δικτυακού τόπου, ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό και κάθε διαφορά υπάγεται στα αρμόδια Ελληνικά δικαστήρια

Η ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτούς τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις οποιαδήποτε στιγμή. Οι τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται σε αυτή την σελίδα "Ευθύνη και Όροι Χρήσης" και οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την περιοδική ενημέρωση τους για το περιεχόμενο της σελίδας, έτσι ώστε να διασφαλίσουν την συμμόρφωση με όσα προβλέπονται για τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Επίσκεψη στο δικτυακό τόπο http:\\www.elter.gr αποτελεί για τους επισκέπτες ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.