Θυγατρικές

H δραστηριότητα της ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ αναπτύσσεται σε ειδικά έργα θεμελιώσεων, αντιστηρίξεων, σε γεωτεχνικές εφαρμογές, και σε ειδικές εφαρμογές λιμενικών έργων και έργων περιβάλλοντος από το 1994.

Η εταιρεία εμφανίζει συνεχώς αύξηση του κύκλου εργασιών της με κέρδη και υγιή χρηματοοικονομικά μεγέθη και κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της εγχώριας αγοράς στην οποία προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Προσφάτως η Διοίκηση της "ΕΔΡΑΣΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ" προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εγχώριας και ξένης αγοράς, με πολιτική επενδύσεων προέβη σε ανανέωση του εξοπλισμού, σε εκσυγχρονισμό της δομής και της οργάνωσής της με ειδικευμένο προσωπικό.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας από το 2003 επεκτείνονται και σε έργα του δημοσίου τομέα, σε όλες τις κατηγορίες (Οικοδομικά, Υδραυλικά, έργα Οδοποιΐας, Ενεργειακά - Βιομηχανικά, Λιμενικά, Έργα πρασίνου και σε Πλωτά).

Εφαρμογές - Μέθοδοι
 • Φρεατοπάσσαλοι έγχυτοι με αφαίρεση εδάφους
 • 'Εγχυτοι πάσσαλοι με εκτόπιση εδάφους
 • Πασσαλοσανίδες
 • Ειδικές εφαρμογές σε λιμενικά έργα
 • Έγχυτα διαφράγματα
 • Βελτιώσεις και ενισχύσεις εδάφων
 • Κατακόρυφα στραγγιστήρια εδάφων
 • Μικροπάσσαλοι
 • Μόνιμες και προσωρινές αγκυρώσεις
 • Τσιμεντενέσεις
 • Εκτοξευμένο σκυρόδεμα
 • Αντιστηρίξεις με σύνθεση εφαρμογών

  Μελέτες

  Σε όλα τα αντικείμενα της εδαφοτεχνικής το τμήμα μελετών εκπονεί:
 • μελέτες εφαρμογής
 • τεχνικές και οικονομικές προτάσεις σε επί μέρους αντικείμενα Μελέτες έργων που εκτελούνται με το σύστημα "μελέτη-κατασκευή"
 • Κοστολόγηση έργων

  Έργα του Δημοσίου Τομέα
 • Οικοδομικά
 • Υδραυλικά
 • Οδοποιΐα
 • Ενεργειακά
 • Βιομηχανικά
 • 'Εργα πρασίνου Λιμενικά