Ασφάλεια & Υγιεινή / Περιβάλλον

Η μέριμνα για την υγιεινή και ασφάλεια του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού το οποίο απασχολεί η εταιρεία, αποτελεί βασικό μέρος της ευρύτερης επιχειρηματικής πολιτικής και φιλοσοφίας της ΕΛΤΕΡ, καθότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικό κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία.

Στην ΕΛΤΕΡ αναπτύσσεται Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 με σκοπό την πιστοποίηση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2010.

Μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος αυτού προωθείται η Πολιτική Υγιεινής και Ασφάλειας της ΕΛΤΕΡ σε κάθε επίπεδο, με σκοπό την κατανόησή της αλλά και την επίτευξη των στόχων της, ενώ μέσω των διαδικασιών του εξασφαλίζεται ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας.

Επίσης, ο σεβασμός και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν μέρος της γενικότερης φιλοσοφίας της επιχειρηματικής πολιτικής της ΕΛΤΕΡ αλλά και των βασικών αρχών στις οποίες στηρίζεται ο μακροπρόθεσμος και φιλοπεριβαλλοντικός σχεδιασμός ανάπτυξης της εταιρείας.

Στην ΕΛΤΕΡ αναπτύσσεται Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά τo πρότυπo ISO 14001 και με σκοπό την πιστοποίηση της εταιρείας τον Ιούνιο του 2010.

Μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης προωθείται η πολιτική της ΕΛΤΕΡ σε κάθε επίπεδο, με σκοπό την κατανόησή της αλλά και την επίτευξη των στόχων της, ενώ μέσω των διαδικασιών του συστήματος εξασφαλίζεται ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με την κατασκευαστική της δραστηριότητα.