Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου, τμήμα από χ.θ. (0+000) έως χ.θ. (6+914)

Λεωφόρος Βάρης - Κορωπίου, τμήμα από χ.θ. (0+000) έως χ.θ. (6+914) Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝομός Αττικής
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠΕΧΩΔΕ / Ειδικά Συγκοινωνιακά ............................................Έργα Αττικής
Προϋπολογισμός:aaaai13.080.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..2001 - 2004

Κατασκευή Λεωφόρου με 2 κλάδους ταχείας κυκλοφορίας, συνολικού μήκους 6,9 χλμ., κεντρική νησίδα, 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συνολικού πλάτους 21,00 μ. και δίδυμη οδική σήραγγα μήκους 210,00 μ. περίπου.

Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά έργου:

  • 2 κλάδοι κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση πλάτους 7,00 μ. ο κάθε ένας.
  • Κεντρική νησίδα πλάτους 4,00 μ., με στύλους ηλεκτροφωτισμού ανά 30,00 μ., δίκτυο άρδευσης και φύτευση πρασίνου.
  • Πεζοδρόμια πλάτους 1,50 μ. εκατέρωθεν της οδού.
  • Κατασκευή service road εκατέρωθεν της Λεωφόρου στην περιοχή "ΒΛΑΧΙΚΑ", από χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 1+000.
  • Κατασκευή ισόπεδων κόμβων
  • Κατασκευή τεχνικών και γεφυρών
  • Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων, ύδρευσης, ΟΤΕ, ΔΕΗ.
  • Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, φωτεινή σηματοδότηση, πληροφοριακές πινακίδες.
  • Κατασκευή δίδυμης οδικής σήραγγας μήκους 210,00 μ. περίπου.

Κύριες εργασίες για την κατασκευή των σηράγγων:

Η διάνοιξη και προσωρινή υποστήριξη της σήραγγας γίνεται με τη μέθοδο ΝΑΤΜ. Οι εργασίες εκσκαφών περιλαμβάνουν διάτρηση και παράλληλη χρήση εκρηκτικών υλών, εξόρυξη με τη μέθοδο smooth blasting και line drilling, τοποθέτηση μεταλλικών πλαισίων, αγκύρωσης, πασσάλων προπορείας (forepolling), σκυροδέματος με ίνες κλπ. Οι εργασίες τελικής επένδυσης της σήραγγας περιλαμβάνουν υδατοστεγάνωση, αποστράγγιση, αποχέτευση, σιδηρό οπλισμό, σκυροδέτηση με ειδικό μεταλλότυπο αναλόγου σχήματος προς την διατομή.