ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Λευκόπετρα - Βέροια - Κουλούρα

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ: Τμήμα Λευκόπετρα - Βέροια - Κουλούρα Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝομός Ημαθίας
Κύριος του Έργου:aaaiiiΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Προϋπολογισμός:aaaai117.129.000,00 €
Περίοδος Κατασκευής:..1998 - 2004

Πρόκειται για ιδιαίτερα πολυσύνθετο έργο της Εγνατίας Οδού, που διασχίζει το ορεινό τμήμα του Νομού Ημαθίας, από τη θέση Κουλούρα έως την θέση Λευκόπετρα, με 2 κλάδους αρτηρίας συνολικού μήκους 21,50 χλμ. με 2 λωρίδες κυκλοφορίας και 1 βοηθητική ανά κατεύθυνση. Το έργο, εκτός από το πλήθος των μεγάλων και μικρών τεχνικών έργων, περιλαμβάνει και την κατασκευή 6 σηράγγων συνολικού μήκους 2.937 μ. με επιφάνεια διατομής εκσκαφής 100 τ.μ..

Χαρακτηριστικά κύριων Τεχνικών Έργων:

 • 6 κοιλαδογέφυρες τριών ανοιγμάτων 120,00 - 154,00 μ. με πλάτος καταστρώματος 12,00 - 14,50 μ.
 • 2 οδογέφυρες μήκους 53,00 και 56,00 μ. αντίστοιχα, με πλάτος καταστρώματος 8,00 μ.
 • 1 άνω διάβαση 35,00 μ. με πλάτος καταστρώματος 12,50 μ.
 • 2 κάτω διαβάσεις μήκους 24,00 και 15,00 μ. αντίστοιχα με πλάτος καταστρώματος 8,00 μ
 • 6 τεχνικά έργα ποικίλων ανοιγμάτων

Κύριες εργασίες για την κατασκευή των σηράγγων:

 • Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα:...........45.000 κ.μ.
 • Δοκοί προπορείας (spilling):........10.000 μ.
 • Δοκοί προπορείας (forepolling):..2.000 μ.
 • Μόνιμες ηλώσεις:.............................21.000 μ.
 • Αγκυρώσεις βράχου:.......................1.500 μ.
 • Μεταλλικά υποστηρίγματα:............400.000 kg
 • Υδρομαστευτική στρώση:..............75.000 τ.μ.
 • Στεγανωτική μεμβράνη:..................71.000 τ.μ.

Λοιπές σημαντικές εργασίες:

 • Εκσκαφές πάσης φύσεως:.......................3.500.000 κ.μ.
 • Κατασκευή επιχωμάτων:...........................2.500.000 κ.μ.
 • Ωπλισμένα επιχώματα:...............................500.000 κ.μ.
 • Γεωτρήσεις:.................................................42.400 μ
 • Οδοστρωσία - ασφαλτικά (96.000τον.):..800.000 τ.μ.