Λοιπός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

Πλωτές πλατφόρμες προσαρμοζόμενες σε φορτηγίδες της Εταιρείας με κατάλληλες υποδοχές και ειδικούς πασσάλους σταθεροποίησης για την κατασκευή:
• Στραγγιστηρίων
• Χαλικοπασσάλων
• Τοποθέτηση μεταλλικών σωλήνων (πασσάλων) κατακόρυφων ή λοξών με το αντίστοιχο εξοπλισμό ιδιοκτησίας ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.


Πλήθος βοηθητικών πλατφορμών, βάρκες με μηχανές, πλοιάρια εξυπηρέτησης, ηλεκτρονικό και γενικό εξοπλισμό θαλάσσης.


Εξοπλισμός (καλούπια) για την κατασκευή ακροπόδων
• 15 τεμάχια για ακρόποδα 6,3m3
• 15 τεμάχια για ακρόποδα 4m3


Εξοπλισμός βυθομετρικών αποτυπώσεων
Υποβρύχιες φωτογραφίσεις και video
Συσκευές παραγωγής αέρα για τις μπουκάλες των δυτών
Μόνιμο συνεργείο δυτών