Ρυμουλκό «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥ»

Ρυμουλκό «ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΤΡΟΥ» Νολόγιο:...........................................ΧΑΛΚΙΔΑΣ 390
Μηχανή-Ιπποδύναμη:...................2 CAT 340 8T-A
...........................................................2x402=804 HP 
Διαστάσεις:.....................................18,40 x 6,20 x 2,10 μ.
Έτος κατασκευής:.........................2001
Bollard Pull:.....................................10 Τ
Ικανότητα ενδιαίτησης – ύπνου: .6 άτομα