Ρυμουλκό «ΣΑΜΠΑΤΗΣ Μ.»

Ρυμουλκό «ΣΑΜΠΑΤΗΣ Μ.» Νολόγιο:...........................................ΧΑΛΚΙΔΑΣ 430
Μηχανή-Ιπποδύναμη:...................2 DAEWOO
...........................................................2x600=1200HP 
Διαστάσεις:.....................................23,28 x 6,97 x 2,65 μ.
Βάρος:..............................................70Τ
Bollard Pull:.....................................8Τ
Ικανότητα ενδιαίτησης – ύπνου: 6 άτομα

πλήρως ανακατασκευασμένο το έτος 2009