Γερανός MANITOWOC 4000W VICON «ΣΑΓΙΑΣ ΜΑΟΥΝΤΕΝ»

Γερανός MANITOWOC 4000W VICON «ΣΑΓΙΑΣ ΜΑΟΥΝΤΕΝ» Νολόγιο:..........................................ΧΑΛΚΙΔΑΣ 08 
Ανυψωτική ικανότητα:..................100Τ
Μήκος Μπούμας:...........................μέχρι 57 μ.
Ικανότητα ενδιαίτησης – ύπνου: ---------
Εξαρτήματα:
..........................• 1 Κουβάς