Πλωτός γερανός LIMA 2400B «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ.»

Πλωτός γερανός LIMA 2400B «ΚΑΠΕΤΑΝ ΒΑΣΙΛΗΣ Μ.» Νολόγιο:..........................................ΧΑΛΚΙΔΑΣ 03
Μηχανή:...........................................CAT 379B
Ανυψωτική ικανότητα:..................100Τ
Μήκος Μπούμας:...........................31 ή 37 μ.
Ικανότητα ενδιαίτησης – ύπνου: ---------
Εξαρτήματα:
..........................• 2 Κουβάδες
.......................... 2 Σφυριά
..........................1 Κάβουρας