Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης

Εκβάθυνση λιμενολεκάνης και εκσκαφή διαύλου λιμένα Αλεξανδρούπολης

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΑλεξανδρούπολη
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. - Δ4
Προϋπολογισμός:aaaai23.100.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2007 - ......

Η παρούσα εργολαβία περιλαμβάνει:

Γενική εκσκαφή της ανατολικής λιμενολεκάνης του λιμένα Αλεξανδρούπολης μέχρι στάθμης -12.00 m.

Εκσκαφή διάνοιξης διαύλου ναυσιπλοΐας του λιμένα Αλεξανδρούπολης μέχρι στάθμης -12.50 m  σε συνολικό μήκος 3500 m περίπου και καθαρό πλάτος 160 m.

Κατασκευή υποθαλασσίων πρισμάτων θωράκισης των εξωτερικών πρανών του διαύλου στην περιοχή εισόδου του λιμένα.

Κατασκευή και διαμόρφωση υφάλων και εξάλων επιχώσεων μέχρι στάθμης +4.50 m από κατάλληλα βυθοκορήματα στην ανατολική χερσαία ζώνη του λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Διαμόρφωση δύο τάφρων απαγωγής ομβρίων υδάτων επενδεδυμένων με λιθορριπή στην ανατολική χερσαία ζώνη του λιμένα.
Κατασκευή μώλου μήκους 90.00 m από φυσικούς ογκόλιθους εμπρός από τα σημεία εκβολής των ανωτέρω τάφρων.

Ο συνολικός όγκος βυθοκορημάτων εκτιμάται στα περίπου 5.500.000 m³ εκ των οποίων περίπου 1.000.000 m³ θα χρησιμοποιηθούν για τις επιχώσεις της χερσαίας ζώνης, τα δε υπόλοιπα θα απορριφθούν σε υποδειχθείσα θαλάσσια περιοχή (με βάθη άνω των 50 m) που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 13 km από την περιοχή των έργων.