Λιμενικά έργα ιχθυόσκαλας Χίου

Λιμενικά έργα ιχθυόσκαλας Χίου Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΝ. Χίος
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai1.781.952 €
Περίοδος Κατασκευής:..2004 - 2005

Κατασκευή 80m προσήνεμου μόλου.
Κατασκευή 112m κρηπιδώματος.
Εκσκαφή σε βάθος -4,00m από ΜΣΘ.
Τοποθέτηση προσκρουστήρων και δεστρών.
Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων.