Κατασκευή Φράγματος Ευυδρίου

Κατασκευή Φράγματος Ευυδρίου

Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiΕυύδριο Φαρσάλων
Κύριος του Έργου:aaaiiiΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Προϋπολογισμός:aaaai4.675.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2008 - 2009

Κατασκευή ανασχετικού φράγματος αποτελούμενου από συστοιχία επιπέδων και τοξοτών κινητών φραγμάτων (ρουφράκτες) καθώς και γέφυρα προσπέλασης. Σκοπός του έργου είναι να διατηρήται κάποια στάθμη την περίοδο χαμηλών παροχών του ποταμού, ώστε να επιμηκυνθεί , κατά το δυνατόν, ο χρόνος άρδευσης και να διευκολύνονται οι υδροληψίες άρδευσης των παραποτάμιων περιοχών.

Τεχνικά στοιχεία

  • Γέφυρα Προσπέλασης: Συνολικό μήκος 85 μ. Συνολικό πλάτος 9,5 μ. (8,0 μ. για κυκλοφορία και 2x0,75 μ. για πεζοδρόμια) με ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και κιγκλιδώματα ασφαλείας.
  • Συστοιχία θυροφραγμάτων: 5 επίπεδα θυροφράγματα διαστάσεων 5,0x4,0 μ. με λειτουργία ON-OFF.
    2 τοξωτά θυροφράγματα πλάτους 4,0 μ. και ακτίνας 7,0 μ. με άνοιγμα ρυθμιζόμενο, ώστε να ελέγχεται η ροή στον ποταμό. Κατάντη των τοξοτών θυροφραγμάτων κατασκευάστηκε έργο καταστροφής ενέργειας, για την ομαλοποίηση της ροής.
  • Έργο εισόδου συστοιχίας θυροφραγμάτων: Μήκος 10,0 μ. αποτελούμενο από πλευρικά τοιχία οπλισμένου σκυροδέματος και πυθμένα από συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης.
  • Οικίσκος Η/Μ εξοπλισμού: Αποτελείται από το ισόγειο (κύριο) κτίσμα και ένα υπόγειο. Στο ισόγειο, που αποτελείται από δύο χώρους, στεγάζονται το Η/Ζ στον ένα και οι ηλεκτρικοί πίνακες και ένα W.C. στον άλλο.