Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου χαμηλής (4 bar) και μέσης (19 bar) πίεσης στην Νότια Αττική και δίκτυο μέσης (19 bar) πίεσης στην Κεντρική.

Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου χαμηλής (4 bar) και μέσης (19 bar) πίεσης στην Νότια Αττική και δίκτυο μέσης (19 bar) πίεσης στην Κεντρική.
Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiAΤΤΙΚΗ
Κύριος του Έργου:aaaiiiEΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός:aaaai15.261.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2003 - 2005

Κατασκευή δικτύου 298 χλμ. αγωγού Ρ.Ε. και 26 χλμ. χαλύβδινου αγωγού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Νότια Αττική.
Στο εργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή:
• 175 Μετρητικών και Ρυθμιστικών σταθμών (MR)
• 7.500 Παροχετευτικών αγωγών (συνδέσεων καταναλωτών)

Μη καταστροφικός έλεγχος κολλήσεων με διεισδυτικά υγρά
Τοποθέτηση Βανοστασίου στο φρεάτιο
Κατέβασμα αγωγού Φ14" στο Βανοστάσιο