Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου χαμηλής (4 bar) και μέσης (19 bar) πίεσης στην Β.Α. Αττική

Δίκτυο διανομής φυσικού αερίου χαμηλής (4 bar) και μέσης (19 bar) πίεσης στην Β.Α. Αττική Τόπος Εκτέλεσης:aaaiiiiAΤΤΙΚΗ
Κύριος του Έργου:aaaiiiEΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός:aaaai14.649.000 €
Περίοδος Κατασκευής:..2003 - 2005

Κατασκευή δικτύου 318 χλμ. αγωγού Ρ.Ε. και 20 χλμ. χαλύβδινου αγωγού φυσικού αερίου στην Βορειοανατολική Αττική.
Στο εργο περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή:
• 90 Μετρητικών και Ρυθμιστικών σταθμών (MR)
• 6.500 Παροχετευτικών αγωγών (συνδέσεων καταναλωτών)