Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Δ.Σ της Εταιρείας σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 25.01.2008 και μετά την συγκρότηση του σε σώμα την 25.01.2008, είναι η ακόλουθη:

Μεσαδάκος Δημήτριος του Βασιλείου
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Μεσαδάκος Ιωάννης του Βασιλείου
Αντιπρόεδρος

Καψάσκης Γεώργιος του Διονυσίου
Γενικός και Τεχνικός Διευθυντής