Έργα

Ενεργειακά

Μία από τις κυριότερες δραστηριότητες της ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. είναι η κατασκευή ενεργειακών έργων. Η εταιρεία έχει μακροχρόνια εμπειρία και υποδομή σε έργα μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής υγρών καυσίμων και φυσικού αερίου, καθώς επίσης και σε έργα συλλογής, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης βιοαερίου.

Για την εκτέλεσή τους, εκτός από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, διαθέτει σύγχρονο ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό, τον οποίο και ανανεώνει συνεχώς, σε μια προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, των συνθηκών ασφαλούς εργασίας και των μέσων και μεθόδων εκτέλεσης των έργων.

'Eχει εκτελέσει σημαντικό αριθμό έργων υγρών καυσίμων, όπως δίκτυα μεταφοράς και διανομής, δεξαμενές αποθήκευσης, αντλιοστάσια κλπ, για λογαριασμό του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του ΝΑΤΟ, καθώς και τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής καυσίμων στο νέο αεροδρόμιο Σπάτων.

Επίσης είναι από τις πρωτοπόρες εταιρείες στην κατασκευή έργων φυσικού αερίου και έχει εκτελέσει σημαντικά μεγάλο αριθμό δικτύων, χαλύβδινων και πολυαιθυλενίου, μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου.

Είναι από τις ελάχιστες τεχνικές εταιρείες που διαθέτουν ειδικό μηχανολογικό εξοπλισμό για έργα φυσικού αερίου και η πρώτη που προμηθεύτηκε μηχανολογικό εξοπλισμό για “εν θερμώ” συνδέσεις, αστικές ή βιομηχανικές, με το υφιστάμενο δίκτυο φυσικού αερίου (μέθοδος Hot Tapping – Drilling). Λόγω της συγκεκριμένης εξειδίκευσης έχει εκτελέσει όλες σχεδόν τις μέχρι σήμερα "εν θερμώ" συνδέσεις στον Ελλαδικό χώρο.

H εταιρεία, λόγω της μακράς εμπειρίας και της εξελιγμένης τεχνογνωσίας που διαθέτει, έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να εισέρχεται με ευελιξία και αυτοτέλεια στους καινοτόμους χώρους των εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως είναι σήμερα η διάδοση της χρήσης του φυσικού αερίου και η αξιοποίηση του παραγόμενου στους χώρους διάθεσης απορριμμάτων βιοαερίου και να εκτελεί σημαντικό αριθμό έργων, διευρύνοντας, με αυτό τον τρόπο, τους τομείς δραστηριοποίησής της.

Μέχρι σήμερα η ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε. έχει εκτελέσει πολλά και σημαντικά έργα υψηλής και εξειδικευμένης τεχνολογίας, σημαντικότερα από τα οποία, και πιο πρόσφατα, είναι:


  • Ο σταθμός ανεφοδιασμού των λεωφορείων του ΟΑΣΑ με φυσικό αέριο, δυναμικότητας 300 λεωφορείων, που θεωρείται ο μεγαλύτερος στον κόσμο,
  • Οι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων, συνολικής χωρητικότητας 24.000 τ.μ. και η εγκατάσταση πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος τροφοδοσίας καυσίμων, στον νέο αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος",
  • Η μονάδα άντλησης, συλλογής και επεξεργασίας του βιοαερίου, που παράγεται από τα απορρίμματα στην πρώην χωματερή του Σχιστού και η εν συνεχεία αξιοποίησή του για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Εξίσου σημαντική εμπειρία διαθέτει και στα έργα συντήρησης του υφιστάμενου στη χώρα μας δικτύου φυσικού αερίου και ειδικότερα:

  • Στα πάσης φύσεως έργα συντήρησης του κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας φυσικού αερίου,
  • Στον έλεγχο του πάχους των αγωγών φυσικού αερίου, χωρίς τραυματισμούς των μονώσεων,
  • Στον προσδιορισμό και αναζήτηση των ξέστρων, κατά τη διάρκεια καθαρισμών αγωγών με σύγχρονες μεθόδους,
  • Στον ποιοτικό και ενεργειακό προσδιορισμό οσμητικής ουσίας ελέγχου φυσικού αερίου,
  • Στην αντιδιαβρωτική προστασία δικτύων φυσικού αερίου,
  • Στις σύνθετες επισκευές δικτύων φυσικού αερίου.